Dobre miejsca

 

 

 

 

 

• Datę chrztu dziecka należy ustalić z duszpasterzem.
• Podstawą  chrztu dziecka  jest   wiara   jego  rodziców wyrażająca  się  m.in. przez praktyki religijne: regularne przystępowanie do sakramentów św., uczestniczenie we Mszy niedzielnej, zawarty sakrament małżeństwa.
• Nadanie imienia dziecku jest związane z wyborem świętego Patrona, dlatego nie powinno wybierać się imion obcych chrześcijaństwu.
• Przy wyborze rodziców chrzestnych nie należy kierować się posiadanym przez nich majątkiem, lub wyłącznie sympatią. Istotą wyboru winno być życie zgodne z wiarą.
• Kandydat na chrzestnego musi:
- mieć ukończone 16 lat;
- być ochrzczony i bierzmowany w kościele katolickim;
- nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, których życie jest nie zgodne z zasadami Ewangelii (trwają w związku cywilnym albo mieszkają z sobą bez ślubu - czyli trwają w grzechu ciężkim);
- chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka;
- ochrzczony należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być jedynie świadkiem chrztu.
• Chrzest poprzedza katecheza przedchrzcielna, w której obowiązkowo uczestniczą rodzice i chrzestni.
• Rodzice (jeśli nie mają przeszkód) i chrzestni (bezwzględnie) są zobowiązani przystąpić przed chrztem do sakramentu pokuty.
• Dokumenty wymagane do chrztu:
- akt urodzenia dziecka;
- rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi;
- osoby z innych parafii muszą uzyskać pisemną zgodę swojego proboszcza na chrzest poza parafią.

• 6 miesięcy przed datą ślubu należy zgłosić się do duszpasterza w celu przygotowania dokumentów.
• W czasie spotkania trzeba podać dokładną datę ślubu, imię i nazwisko księdza Proboszcza, dokładny adres parafii oraz nazwę diecezji, do której ona należy oraz dane świadków ślubu.

• Niezbędne dokumenty:
-   dokument   tożsamości (paszport,  dowód  osobisty);
- rozszerzona metryka chrztu. Nie  może  być  ona  wydana później  niż  6 miesięcy licząc od daty ślubu;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
- jeśli jedna ze stron ma orzeczoną nieważność małżeństwa - wyrok sądu kościelnego; jeśli jedna ze stron jest wdowcem(ą) - akt zgonu współmałżonka; jeśli był wcześniej zawierany kontrakt cywilny - oryginał dokumentu; jeśli był orzeczony rozwód - decyzja sądu.
• Po wypełnieniu protokół z innymi dokumentami przesyłany jest do lokalnej kurii biskupiej, a następnie trafia do kurii biskupiej w Polsce, skąd jest wysyłany do parafii, w której zostanie zawarty sakrament małżeństwa.
• W Polsce - narzeczeni mają obowiązek wcześniejszego zgłoszenia się do USC (w miejscu zameldowania jednego z narzeczonych) i pobrania (w 3 egzemplarzach) zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokumenty te są ważne tylko 3 miesiące. Należy je oddać Proboszczowi parafii, w której będzie zawierany sakrament.